آیا می توان از این شوینده برای شستشوی بدن نیز استفاده کرد؟

بله- مصرف این محصول برای شستشوی بدن هیچ منعی ندارد.