آیا شامپو های برند فیتووان فاقد سولفات هستند؟

خیر- هر سه شامپو از برند فیتووان حاوی شوینده های سولفات می باشند.